NewStar Chinese School
Davis Senior High School
315 W. 14th Street
Davis, CA 95616
Sunday 1:30-3:30pm

Board Member 2016 - 2017
Title Name Email
Principal Shiqiao Li sli.newstar@hotmail.com
Vice Principal for Teaching Junhui Huang junhuihuang@gmail.com
Vice Principal for Students Affairs Ke Ding ding_ke@yahoo.com
Vice Principal for Logistics Cen Zhang zhangcen@gmail.com
Secretary Yanhong Zhang jasminezhyh2012@gmail.com
Treasurer Huaiyang Chen huaiyang.chen@gmail.com
Account Receivable Yujie Jin Yjyujiejin@gmail.com
Academic Affair Coordinator Kun Di kdi@ucdavis.edu
Facility Use Committee Chair & Volunteer Coordinator XiaoHui Yin xiaohui.yin@edd.ca.gov
Teacher's Representative Juan Wang gmwcla@gmail.com
After-School Programs Coordinator Tao Wang allan.t.wang@gmail.com
Committee Chair and Program Coordinators
Position Name
Web Manager Ting Wang, Kun Di
School Library Manager Yongfeng Yang
Video Library Manager Rui Chen
Election Committee Chair and Members Zhongli Pan(Chair), Ruoyi Wu
Fund Raising Committee James Guo
Volunteer Coordinator Ian Zhang
Database Manager Henry Xiang, Jason Lin
Volunteer Thank You Party Ying Fang, Jian Yi
Photographer Xiaoping Zhang, Zhiwei Lu
School Storage Lei E